Ook in spoedgevallen
jouw New Legal partner.
Spoednummer: 06-51 94 11 54
TLG – Kantoor AMSTERDAM

TLG – Kantoor AMSTERDAM

De Lairessestraat 107
1071 NX Amsterdam

TLG – Kantoor Den Haag

TLG – Kantoor Den Haag

Badhuisweg 84
2587 CL Den Haag

TLG – Kantoor Rotterdam

TLG – Kantoor Rotterdam

Veerkade 1
3016 DE Rotterdam

Algemene Voorwaarden TLG

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die ten behoeve van een opdrachtgever worden verricht:

TLG Amsterdam B.V. (Kamer van Koophandel nummer: 34207074 (“The Legal Group Amsterdam”);
TLG Den Haag B.V. (Kamer van Koophandel nummer: 641717860 (“The Legal Group Den Haag”); en
TLG Rotterdam B.V. (Kamer van Koophandel nummer: 77976339 (“The Legal Group Rotterdam”).

The Legal Group Amsterdam, The Legal Group Den Haag en The Legal Group Rotterdam worden hierna individueel aangeduid als: “The Legal Group”.

De onderliggende overeenkomst van opdracht komt tot stand tussen de Opdrachtgever en een afzonderlijke Legal Group vestiging (The Legal Group Amsterdam of The Legal Group Den Haag of The Legal Group Rotterdam op het moment dat de opdracht door de betreffende The Legal Group vestiging is aanvaard.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, en aanvaard door, The Legal Group, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stil­zwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon of advocaat zal worden uitgevoerd. Iedere advocaat van The Legal Group kan de overeenkomst door andere kantoorgenoten laten uitvoeren, afhankelijk van de specialisatie in rechtsgebied. Wij kunnen in overleg derde partijen, zoals deurwaarders, vertalers of notarissen, inschakelen om de opdracht (mede) te laten uitvoeren. The Legal Group is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van dergelijke derden. De artikelen 7:404 (opdrachtverlening met oog op persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) zijn niet van toepassing.

3. The Legal Group brengt voor haar werkzaamheden doorgaans het uurtarief in rekening zoals vooraf overeengekomen, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% btw. Bij aanvang van de overeenkomst kunnen partijen in afwijking van het voorgaande ook een vast tarief overeenkomen, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% btw. Kosten die verband houden met de opdracht en door derden bij ons in rekening worden gebracht, zullen wij aan de opdrachtgever doorberekenen.

4. De facturen van The Legal Group dienen binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan ons te worden voldaan. Mogelijke bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen wij aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen in beginsel minstens 15% van de hoofdsom.

5. Klachten over onze werkzaamheden, dienen binnen acht (8) dagen na ontdekking daarvan, of uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk bij ons gemeld zijn. Wij zullen vervolgens proberen de klacht zo goed mogelijk op te lossen.

6. Een fout of onzorgvuldigheid in de dienstverlening van The Legal Group kan (met uitzondering van grove schuld of opzet) uitsluitend leiden tot aansprakelijkheid van een afzonderlijke The Legal Group vestiging. De aansprakelijkheid van The Legal Group voor eventuele schade is alsdan beperkt tot het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

7. Als er om welke reden dan ook geen uitkering door voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, of in dien deze verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van The Legal Group beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat je aan ons hebt betaald voor de werkzaamheden die de oorzaak zijn geweest van de schade. Aan The Legal Group verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk.

De opdrachtgever vrijwaart The Legal Group en de aan The Legal Group verbonden personen voor alle aanspraken door derden waarvoor de aansprakelijkheid van The Legal Group is beperkt. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten. De eventueel door The Legal Group te betalen vergoeding voor haar eventuele aansprakelijkheid voor derden is te allen tijde maximaal € 10.000 (tienduizend euro).

8. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt in met elektronische communicatie en erkent dat dit niet veilig is. The Legal Group is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid van de artikelen 6:227b lid 1 (over het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer) en 6:227c BW (over de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan) uitgesloten.

9. De regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme geldt vanaf 1 juni 2003 ook voor advocaten. Vanaf die datum geldt de wettelijke plicht om voor bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren en in het kader van de dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht ons kantoor cliëntenonderzoek – bij zowel het eerste contact met een nieuwe cliënt als bij een duurzame relatie – bestaande uit de identificatie en verificatie van cliënten. Wanneer er reden tot twijfel bestaat over de juistheid of echtheid van het identiteitsbewijs, dan kunnen wij geen diensten (meer) verlenen, zodat in dat geval de dienstverlening terstond zal worden beëindigd. Ongebruikelijke transacties zullen conform de bepalingen van de Wwft worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland), voorheen het Meldpunt MOT (www.fiu-nederland.nl).

10. Op alle rechtsverhoudingen met The Legal Group is Nederlands recht van toepassing en de rechtbank in Amsterdam is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd om over eventuele geschillen met The Legal Group te oordelen.