De bank wil ons krediet opzeggen. Wat nu?

Het merendeel van de ondernemers heeft weleens te maken met een lening. Vaak is hier een bank bij betrokken. Indien een bank een lening verstrekt worden daar veel voorwaarden en verplichtingen voor de geldlener aan verbonden. Naast allerlei mogelijke zekerheden bedingt de bank – via haar (algemene en/of bijzondere) voorwaarden – onder andere de mogelijkheid om de kredietovereenkomst op te kunnen zeggen.

De bank heeft een bijzondere positie binnen ons (financiële) systeem en daar hoort een bijzondere zorgplicht bij. Kort samengevat geldt over het algemeen dat de geldlener alle verplichtingen – dus niet alleen de financiële verplichtingen – tijdig, volledig en juist na moet komen.

Het uitgangspunt is dat de bank de kredietovereenkomst mag opzeggen, tenzij dit – gelet op de omstandigheden van het geval – naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Opzegging van – een deel van – de kredietovereenkomst dient in elk geval in verhouding te staan tot de verplichting die niet wordt nagekomen (proportionaliteit) en er dient geen ander, minder zwaar, alternatief te zijn (subsidiariteit). Als het zo ver komt dient de rechter hierover een belangenafweging te maken.

Onder andere de volgende omstandigheden kunnen een belangrijke rol spelen in de belangenafweging of de lening rechtsgeldig is of wordt beëindigd:

(i) de duur, de mate van exclusiviteit, de omvang en de ingewikkeldheid en het verloop van de kredietrelatie;
(ii) een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en/of een toename van het risico dat de bank loopt (heeft de bank bijvoorbeeld voldoende zekerheden?);
(iii) het gedrag en de betrouwbaarheid van de ondernemer (zijn – onder meer – de rente en aflossing steeds tijdig betaald?);
(iv) of en in welke mate de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten;
(v) de kans dat de ondernemer zal overleven en de mate waarin de ondernemer bezig is met een reorganisatie;
(vi) de termijn die de ondernemer wordt gegund om herfinanciering te krijgen bij een andere bank;
(vii) heeft de bank voor de opzegging overleg gevoerd met de ondernemer en gewaarschuwd voor opzegging;
(viii) heeft de bank bepaalde verwachtingen gewekt, zoals het gedurende een bepaalde periode toestaan dat de kredietlimiet wordt overschreden; en
(ix) andere maatschappelijke belangen, zoals het voortbestaan van werkgelegenheid.

Mocht je hier een vraag over hebben, stuur dan voor meer informatie een e-mail naar jeroen@thelegalgroup.nl of bel naar 020 – 379 23 21.