Geen decharge bij de ING – Wat betekent dit?

Zowel het bestuur als de commissarissen van de ING hebben op de algemene vergadering geen decharge gekregen van de aandeelhouders. Het rampjaar 2018 met onder andere de witwasaffaire, waarbij voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie werd geschikt, bood sowieso weinig reden tot vreugde. Maar wat betekent het concreet voor de bestuurders en commissarissen dat zij geen decharge hebben gekregen?

Wat is decharge?

Decharge komt niet voor in de wet, maar is in de praktijk ontstaan. In principe wordt de bestuurder of commissaris door de aandeelhouders – en dus namens de vennootschap – ontslagen van aansprakelijkheid voor schade die de vennootschap mogelijk door hem of haar heeft geleden of nog zal lijden.

Voor de duidelijkheid: decharge is slechts een interne aangelegenheid en zegt dus niets over eventuele aansprakelijkstelling door derden.

Periodiek

Doorgaans wordt jaarlijks decharge verleend op basis van de cijfers van het laatste boekjaar. Het uitgangspunt bij decharge is dat de aandeelhouders weten waarvoor zij decharge verlenen en dat de decharge zich daartoe ook beperkt. Daarom zou ik adviseren dat de bestuurders en/of commissarissen het gevoerde beleid – en in het geval van de commissarissen het toezicht daarop – zo uitgebreid mogelijk bespreken en toelichten. Dit kan tijdens de algemene vergadering, maar bijvoorbeeld ook in de toelichting op de jaarrekening.

Finaal

Finale decharge wordt gewoonlijk verleend bij aftreden of ontslag en in een dergelijk geval ontbreekt vaak een vermelding waaruit blijkt op basis van welke gegevens dit gebeurt en wordt meestal geen enkel voorbehoud gemaakt. In principe doet de vennootschap op deze wijze afstand van elk recht op schadevergoeding vanwege een eventuele onbehoorlijke taakvervulling. Over het algemeen wordt aangenomen dat finale decharge verder gaat dan periodieke decharge, omdat partijen definitief uit elkaar gaan en dus willen weten waar zij aan toe zijn.

Reikwijdte decharge

Regelmatig wordt vergeten hoe belangrijk de schriftelijke formulering van de decharge is. Denk hierbij aan: welk tijdvak, waarop gebaseerd, (on)beperkt, (on)voorwaardelijk, wie is waarvoor verantwoordelijk en wie weet waar vanaf?

In de praktijk is het niet verlenen van decharge voornamelijk symbolisch, zeker zolang de bestuurders en commissarissen nog betrokken/werkzaam zijn bij de vennootschap. In theorie zouden de bestuurders en commissarissen door de vennootschap aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die de vennootschap mogelijk door hem of haar heeft geleden of nog zal lijden. Daarom zou ik de bestuurders en commissarissen adviseren om bij aftreding of ontslag een goed geformuleerde finale decharge te bedingen.

Mocht je ook een vraag hebben over decharge, stuur dan voor meer informatie een e-mail naar jeroen@thelegalgroup.nl of bel naar 020 – 379 23 21.

Zie onder meer: