Intellectuele eigendom heeft een behoorlijke aandacht van de Nederlandse overheid. Met regelmaat wordt er – onder auspiciën van het ministerie van Economische Zaken (tegenwoordig EZK) – beleidsevaluaties uitgevoerd. Ook andere (semi)overheidsorganisaties doen empirisch onderzoek naar de effecten van het IE systeem.

Als één van de vervolgstappen thematiseert het ministerie op 1 juli dit jaar de “Optimalisering kennisverspreiding en voorlichting rondom Intellectueel Eigendom” in een Kamerbrief.

In deze blog vat ik samen wat de beleidsvoornemens zoal zijn, waarbij ik teksten ontleen aan het Bijblad bij IE 2021/4 blz. 30 en 39. In een volgende blog (2) ga ik kort in op de rol van onderliggend empirisch onderzoek waarop het ministerie zich mede baseert, waarvan zij het belang keer op keer benadrukt, en waaraan zij meer wil gaan doen de komende tijd. Mijn suggestie is dat het hierbij wel eens om False Friends zou kunnen gaan.

De concrete beleidsvoornemens

Op 1 juli 2021 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de Kamerbrief ‘Optimalisering kennisverspreiding en voorlichting rondom Intellectueel Eigendom’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief beschrijft beleidsvoorstellen die erop gericht zijn om ondernemers in staat te stellen beter gebruik te kunnen maken van het IE-systeem door het optimaliseren van de kennisverspreiding en voorlichting over de mogelijkheden van Intellectueel Eigendom (IE). Het systeem wordt zeer complex gevonden. Het informatieaanbod over de mogelijkheden van verschillende rechten wordt nog als te versnipperd ervaren en er is een gebrek aan informatievoorziening en ondersteuning na het verkrijgen van IE rechten (ten aanzien van overdracht van en inbreuk op rechten).

Om de kennisverspreiding en voorlichting rondom Intellectueel Eigendom te optimaliseren worden de volgende beleidswijzigingen voorgesteld:

  1. Het versterken van de uitvoeringsorganisaties (en de onderlinge samenwerking) op het gebied van IE.

“Om betere zichtbaarheid van de IE-voorlichting en minder versnipperde informatiestructuur te bereiken wil ik één gezicht voor IE creëren, dat niet alleen brede bekendheid geniet, maar ook goed zichtbaar is en een breed pakket aan IE-diensten aanbiedt en waar opportuun doorverwijst.”

  1. Het vergroten van de bekendheid mét en het begrip voor IE.

“Hiermee kan onderbenutting van het IE-systeem en de innovatie-infrastructuur tegen worden gegaan…. Naast voorlichting, ben ik voornemens te verkennen hoe toekomstige onderzoekers en innovatieve ondernemers beter toegang kunnen krijgen tot educatie rondom IE. Ook wil ik meer investeren in statistische informatie omtrent IE.”

  1. Het versterken van vaardigheden op het gebied van IE.

“Recent onderzoek wijst uit dat er een duidelijke relatie is tussen de intensiteit waarmee een onderneming gebruik maakt van IE-rechten en het succes van die onderneming. Ondernemers die weet hebben van hoe zij IE het beste kunnen inzetten in hun bedrijfsvoering, kunnen er ook daadwerkelijk de vruchten van plukken. Het is dus van belang ondernemers niet alleen bewust maar ook vaardig te maken.” Naar verwachting zal de nieuwe voorlichtingsstrategie eind 2021 geïmplementeerd worden.

Nieuwe campagne van Octrooicentrum Nederland: “IE on tour”

Eind september 2021 is Octrooicentrum Nederland gestart met de campagne ‘IE on tour’ (duur 6 weken). Het is een laagdrempelige en positieve campagne, die als doel heeft om het IE-bewustzijn van innovatieve mkb’ers en toekomstige ondernemers te vergroten én hen de weg naar Octrooicentrum Nederland beter te laten vinden. Tijdens deze campagne lanceert Octrooicentrum Nederland 3 video’s. Daarin vertellen ondernemers wat hun ervaringen zijn met het gebruik van IE en octrooien in hun innovatieproces: Ipos Technology, Hable en TuttiFoodi. De video’s zijn te zien op de campagnepagina www.rvo.nl/beschermjeidee.

Wat gaat TLG hiermee doen?

Met onze blogs en onze informatieverstrekking onderkennen wij natuurlijk ook het belang van kennisdisseminatie over (o.a.) IE. Wij overleggen in deze fase intern hoe wij goed kunnen insteken op alle overheidsinformatie. Ook wij richten ons overwegend op het MKB. Wij zien het overheidsmateriaal als mooi “bronmateriaal” om verder uit te werken en concreet toe te spitsen.

Meer informatie bij Rudi Holzhauer (Rudi@thelegalgroup.nl) en Maxime Mostart (maxime@thelegalgroup.nl)